การขับเคลื่อนจริยธรรม

การขับเคลื่อนจริยธรรม

1. การจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามจริยธรรมหรือคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม
2. แนวปฎิบัติ Dos & Don’ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางให้ประพฤติตนทางจริยธรรม
3. การฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหลักสูตร หรือกิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมที่ดำเนินการโดยหน่วยงาน ในปี พ.ศ. 2567