ITA 2566

การประเมิน ITA 2566
ข้อมูลพื้นฐาน 
o1. โครงสร้างองค์กร
o2. ข้อมูลผู้บริหาร
o3. อำนาจหน้าที่
o4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
o5. ข้อมูลการติดต่อo6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

o7. ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

o8. Q&A
o9. Social Network
o10. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การดำเนินงาน 

o11. แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
o12. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
o13. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน

o14. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ

o15. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
o16. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
o17. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
o18. E-Service

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

o19. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ     

           o20. ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา

           o21. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

o22. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o23. นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลo24. การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

o25. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

o26. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ารจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

o27. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบo28. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

o29. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

o30. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมo31. ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy

o32. การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

o33. รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

o34. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

o35. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

o36. แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต

o37. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

o38. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม

o39. ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

o40. การขับเคลื่อนจริยธรรม

o41. การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน 

o42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานo43. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน