ประกาศรายชื่อพนักงานที่มีผลปฎิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น ครั้งที่2 ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศเทศบาลตำบลเชียงม่วน เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566) ปรับปรุงครั้งที่ 3

ประกาศเทศบาลตำบลเชียงม่วน เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูเทศบาลตำบลเชียงม่วน ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบลเชียงม่วน

ประกาศเทศบาลตำบลเชียงม่วน เรื่อง ปรับปรุงตำแหน่งพนักงานตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ) เป็นพนักงานทั่วไป