ประกาศรายชื่อพนักงานที่มีผลปฎิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น ครั้งที่2 ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศเทศบาลตำบลเชียงม่วน เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566) ปรับปรุงครั้งที่ 3

ประกาศเทศบาลตำบลเชียงม่วน เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูเทศบาลตำบลเชียงม่วน ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบลเชียงม่วน

ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลสายงานการสอน ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิที่ ก.ท. รับรอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564