เทศบาลตำบลเชียงม่วนได้ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565 ในระดับ A

วันที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 09.15 น. นายสุเมธี คำลือ นาย …