ประเมิน ITA 2566

ข้อมูล ITA 2566

ข้อมูลพื้นฐาน 

o1. โครงสร้างองค์กร

o2. ข้อมูลผู้บริหาร

o3. อำนาจหน้าที่

o4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

o5. ข้อมูลการติดต่อ

o6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

o7. ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

o8. Q&A

o9. Social Network

o10. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การดำเนินงาน 

o11. แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

o12. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

o13. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน

o14. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ

o15. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

o16. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

o17. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

o18. E-Service

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

o19. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

o20. ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา

o21. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

o22. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

o23. นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

o24. การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

o25. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

o26. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ารจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

o27. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

o28. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

o29. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

o30. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

o31. ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy

o32. การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

o33. รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

o34. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

o35. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

o36. แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต

o37. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

o38. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม

o39. ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

o40. การขับเคลื่อนจริยธรรม

o41. การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน 

o42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

o43. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน