การประเมิน ITA 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์

O7. ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

O8. Q&A

O9. Social Network

O10. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การดำเนินงาน 

O11. แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

O12. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

O13. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน

O14. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ

O15. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

O16. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

O17. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

O18. E-Service

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O19. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

O20. ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา

O21. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

O22. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O23. นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

O24. การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

O25. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O26. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ารจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

O27. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O28. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O29. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

O30. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O31. ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy

O32. การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

O33. รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

O34. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O35. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O36. แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต

O37. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

O38. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม

O39. ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

O40. การขับเคลื่อนจริยธรรม

O41. การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน 

O42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

O43. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *