การประเมิน ITA 2566

การประเมิน ITA 2566

                                                                                                                                                  ข้อมูลพื้นฐาน 
o1. โครงสร้างองค์กร
o2. ข้อมูลผู้บริหาร
o3. อำนาจหน้าที่
o4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
o5. ข้อมูลการติดต่อ
o6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

o7. ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

o8. Q&A
o9. Social Network

o10. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การดำเนินงาน 

o11. แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
o12. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
o13. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน

o14. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ

o15. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
o16. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
o17. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
o18. E-Service

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

o19. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
o20. ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
o21. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนo22. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

o23. นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
o24. การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
o25. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

o26. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ารจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

o27. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o28. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o29. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

o30. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
o31. ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy
o32. การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

o33. รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

o34. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o35. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบo36. แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต

o37. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

o38. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม

o39. ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
o40. การขับเคลื่อนจริยธรรม
o41. การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน 

o42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

o43. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *